Houding en gedrag

 • Het beeld en de uitstraling van de club worden vooral bepaald door de positieve houding en inzet van alle leden op en rond het sportveld, en tijdens de verschillende andere activiteiten.
 • Voetbal is niet alleen maar winnen en verliezen: vriendschap, respect, teamspirit zijn eveneens belangrijk.
 • Heb steeds respect voor medespelers, tegenstanders, afgevaardigden, scheidsrechter en supporters. Negatieve uitlatingen worden niet getolereerd.
 • Geef na elke wedstrijd een hand aan tegenstander en scheidsrechter, ook al heb je verloren.
 • Streef een goede sfeer na binnen je ploeg en je zult merken dat de ploegprestatie er wel bij vaart. Mocht er een probleem zijn, laat dit niet aanslepen en breng de verantwoordelijken (trainer, afgevaardigde, sportieve verantwoordelijken, ...) op de hoogte.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen wordt niet geaccepteerd.

Houding van de sportieve ouder – grootouder

We hebben er aan gehouden speciale aandacht te besteden aan die mensen die van dichtbij de sportieve prestaties van hun kind / kleinkind met vol enthousiasme volgen en zonder wie het zeer moeilijk wordt om een club als KFC VRIJ draaiende te houden. We willen hen hierbij enkele puntjes geven om in het achterhoofd te houden.

 • Schenk vertrouwen aan het kind bij het beleven van zijn sport. Een positieve belangstelling zal door het kind enorm gewaardeerd worden. Besteed echter geen overdreven aandacht aan zijn/haar prestaties. Leg zeker geen prestatiedruk bij het kind. Het plezier moet de bovenhand houden.
 • Kinderen vinden het fantastisch wanneer ze aangemoedigd worden maar aanwijzingen worden enkel gegeven door de trainer. Een kind leert het snelst wanneer het de vrijheid heeft om het spel zelf te ontdekken, hierbij geholpen door één persoon, de trainer. Indien iedereen aanwijzigingen geeft, wordt dit door het kind als zeer verwarrend ervaren en weet het kind niet meer waar zich aan te houden.
 • Wij vragen jullie sportief gedrag: voor, tijdens en na de wedstrijden t.o.v. ALLE spelers, scheidsrechter en ALLE supporters. Uw kind spiegelt zich aan dit positieve voorbeeld.
 • De opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten zijn een verantwoordelijkheid van de trainer. Ben je het niet met hem eens, uit je ongenoegen niet naar iedereen maar spreek er met de trainer over.
 • Voetbal is een ploegsport en wij rekenen op je kind. Laat daarom je kind, in de mate van het mogelijke, alle matchen en trainingen bijwonen.
 • Wij vragen om kinderen niet te belonen omwille van geleverde prestaties (doelpunten-assists). Deze stimuli passen niet in onze visie van “FUN and FORMATION”. Het resultaat van de wedstrijd beschouwen we van ondergeschikt belang t.o.v. de individuele ontwikkeling van het kind.
 • Stap met al je kritieken (ook de positieve) en voorstellen naar de desbetreffende verantwoordelijken van de club. Dit kan de sfeer alleen maar ten goede komen.
 • KORTOM, wees een waardig supporter van KFC VRIJ.

Overtredingen tegen spelregels kunnen aanleiding geven tot sancties die worden opgelegd door de KBVB. Aan iedere rode of gele kaart verbindt de KBVB een geldboete en eventueel een schorsingErnstige overtredingen kunnen leiden tot bijkomende sancties vanuit de club. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden door het dagelijks bestuur gepaste maatregelen genomen, die afhankelijk zijn van de omstandigheden en de leeftijd. Geldelijke boetes kunnen en bijkomend spelverbod kunnen worden hierbij niet uitgesloten.

Het volledige intern reglement kan je terugvinden in de infobrochure, welke hier kan gedownload worden.